תוכנית עסקית לדוגמא

תוכנית עסקית לדוגמא

התוכן הנכלל בתוכנית העסקית משתנה בהתאם לאופי העסק, הענף בו העסק עובד, ובהתאם למטרות הראשוניות שבגינן נכתבת התוכנית העסקית.

עם זאת, ניתן לציין ראשי פרקים עיקריים, שרצוי שיכללו בתוכנית העסקית:

  • רקע על החברה ופעילותה – כולל מבנה בעלות
  • סקירה ענפית.
  • חוזקות – חולשות – הזדמנויות – איומים  (SWOT).
  • מתחרים בולטים בתחומים השונים בהם פועל העסק.
  • מבנה ארגוני
  • הליכי עבודה מרכזיים בארגון – תפעול, רכש, ייצור, ניהול מחסן, שיווק, הפצה, כספים וכו'.
  • תמצית נתונים כספיים – כולל ניתוח מגמות עיקריות
  • קביעת תוכנית עבודה רב שנתית בהתאם לאסטרטגיה שנקבעה
  • תקציב פעילות לשנה הבאה – כולל ניתוחי רגישות במידת הצורך
  • הצגת תזרים מזומנים חודשי צפוי – בהתאם למטרות התכנית ולצרכי הארגון.
  • ניתוח יתרות מאזניות
  • ניתוח הון חוזר בעסק
  • ניתוח צרכי האשראי בעסק
  • ניתוח הון עצמי מוחשי בעסק
  • מבנה האשראי בעסק
  • תוכנית התייעלות / תוכנית צמיחה בארגון / בקשת אשראי / הערכת שווי וכו' – בהתאם למטרות התכנית ולצרכי הארגון.

קיימת חשיבות רבה בהצגת הארגון באופן שימקסם את ערכו בפני מי שמעיינים ובוחנים את התוכנית העסקית, ולהצביע על נקודות המפתח בעסק .

לקבלת תוכנית עסקית לדוגמא, המתאימה לענף בו אתה פועל, פנה אלינו.