דוח תזרים מזומנים

מהו

דוח תזרים מזומנים

דוח תזרים מזומנים הינו הכלי הניהולי העיקרי בניתוח הפעולות הכספיות בעסק.

כיוצא מכך, הינו הכלי הניהולי העיקרי בהבנת הצרכים התזרימיים של העסק בהמשך, ובניתוח צרכי האשראי העתידיים של העסק.

הדוח כולל, כאמור, את כלל הפעולות הכספיות שמתבצעות וצפויות להתבצע בעסק.

בצד התקבולים יכלול הדוח את תחזית הגביה הקיימת (כנגזרת של גיול החייבים בעסק), וכן תחזית גביה עתידית הנגזרת מתקציב הפעילות של החברה לחודשים הקרובים. בנוסף יש לציין תקבולים אחרים שצפויים להתקבל – כדוגמת החזר מס, הזרמות בעלים והעמדת הלוואות. במידה ויש בחברה שיקים דחויים של לקוחות, יש לכלול אותם בתוך התכנון התזרימי.

בצד התשלומים צריך תזרים המזומנים לכלול את סך השיקים לספקים הקייימים, את  הוראות הקבע הקיימות, את החזרי ההלוואות הצפויים, וכן תחזית תשלום משכורות, מוסדות מס, הוצ' מימון צפויות והוצאות תקופתיות שונות. בנוסף יש לתכנן תחזית תשלום לספקים, בהתבסס על דוח גיול ספקים קיים ועל תחזית ההוצאות העתידית.

ניהול שוטף ומקצועי של דוח תזרים המזומנים מאפשר שליטה על הוצאות החברה מחד,  ואיתור מוקדם, ככל הניתן, של קשיים תזרימיים בפניהם עלולה החברה לעמוד, מאידך.